Lượt truy cập:2

Nổi bật

Light and modern apartment

2436 SW 8th St, Miami, FL 33135, USA
 • 4.5K/mo
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • 1200 Sq Ft
 • Apartment

Complex

2195 SW 8th St, Miami, FL 33135, USA
 • 5.6K/mo
 • Giường: 5
 • Bồn tắm: 3
 • 3450 Sq Ft
 • Apartment

Villa relaxing green view

500 NW 36th St, Miami, FL 33127, USA
 • 7.6M
 • 18.9K/sq ft
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 2
 • 2540 Sq Ft
 • Villa

Villa with pool for sale

3606 NW 5 Ave, Miami, FL 33127, USA
 • 3.9M
 • 17.5K/sq ft
 • Giường: 5
 • Bồn tắm: 2
 • 3450 Sq Ft
 • Villa

Villa for sale

278 NW 36th St, Miami, FL 33127, USA
 • 1.8M
 • 7.5K/sq ft
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • 4100 Sq Ft
 • Villa

Historic villa

3401 NW 7th Ave, Miami, FL 33127, USA
 • 3.7M
 • 9.9K/sq ft
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 2
 • 2170 Sq Ft
 • Villa
Nổi bật

Equestrian Villa

3385 Pan American Dr, Miami, FL 33133, USA
 • 1.6M
 • 15K/sq ft
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • 1200 Sq Ft
 • Villa

So sánh các bảng liệt kê

So sánh